Pravila društva

Splošne določbe

 • S podpisom pristopne izjave član zagotavlja, da so njegovi podatki resnični.
 • Član potrjuje, da je seznanjen s statutom in ostalimi akti društva Atemi in se z njimi strinja.
 • Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega 7. leta starosti pristopno izjavo poda njegov zakoniti zastopnik, za mladoletnike v starosti med 7. in 15. letom pa morajo zakoniti
  zastopniki podati še naslednje soglasje:
  S to izjavo pristopam k Športnemu društvu Atemi in dovoljujem uporabo svojih in otrokovih osebnih podatkov.
 • Član trenira na lastno odgovornost in se zavezuje, da bo na treningih spoštoval in upošteval navodila trenerjev.
 • Član se zavezuje, da v primeru telesnih poškodb, ki jih je utrpel na treningu, do kluba in do odgovornih oseb kluba ne bo uveljavljal odškodninskih zahtevkov, v kolikor je do poškodbe prišlo
  zaradi njegovega malomarnega oz. krivdnega ravnanja ali neupoštevanja navodil trenerjev.
 • Član v celoti prevzema odškodninsko odgovornost za vso škodo, ki bi nastala drugim udeležencem treningov oz. tretjim osebam ali na premoženju drugih udeležencev ali tretjih oseb, kot posledica
  njegovih dejanj v času trajanja treningov, ki so v nasprotju z navodili trenerjev in drugimi splošnimi pravili obnašanja v klubu.

Pravice člana

 • član društva ima pravico obiskovati vse redne treninge društva,
 • član se lahko udeležuje vseh seminarjev, ki jih organizira društvo,
 • članu so dostopne vse ostale ugodnosti, ki jih nudi društvo.

Dolžnosti

 • -mesečna članarina se poravna najkasneje do 15. v mesecu za tekoči mesec,
 • v primeru treh zaporednih neplačanih mesečnih članarin članu avtomatično preneha članstvo,
 • član je dolžan spoštovati statut društva in ravnati v skladu z ostalimi predpisi in pravilniki društva ter navodili trenerjev
 • član je dolžan ob izstopu iz društva obvestiti predsednika društva.